<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

De verzekeraar als lifestylecoach

25 oktober 2021
Maarten de Jonge
Case

Een paar jaar geleden was het nog ondenkbaar: de verzekeraar die een actieve rol speelt in hoe we ons dagelijks leven leiden. Maar we zien het steeds vaker: kortingen op verzekeringspremie’s bij het aantoonbaar bijdragen aan het verminderen van (schade)claims op verzekerde risico’s. We kennen natuurlijk al jaren de verzekeraar met de slagzin “We all benefit”, met als doel door slimme tips schades zien te voorkomen en een gedeelte van de premies jaarlijks terug te geven aan de verzekerden. Inmiddels blijkt een grote groep consumenten bereid om hun data te delen met verzekeraars, wat noodzakelijk is om succesvol te zijn in deze dienstverlening.

Breed draagvlak

Deze ontwikkeling speelt op allerlei gebieden: bijvoorbeeld gezondheid en mobiliteit. Maar ook bij wonen krijgt ‘goed gedrag’ een steeds grotere rol in het beloningssysteem van verzekeraars. Eind vorig jaar deed Pricewise een onderzoek waaruit bleek dat maar liefst tweederde van de Nederlandse automobilisten bereid is om het rijgedrag te laten volgen in ruil voor korting op de verzekeringspremie. Volgens de ANWB is het aantal polishouders met een dergelijke verzekering afgelopen jaar met 20.000 toegenomen tot 70.000. Saillant detail: het aantal schadegevallen bij dit soort polissen is significant afgenomen. Het onderzoek vertelt helaas niet of dit komt doordat mensen echt voorzichtiger zijn gaan rijden, dat juist heel voorzichtige mensen zo’n polis hebben afgesloten of dat corona daarin een rol heeft gespeeld omdat we minder de weg op zijn gegaan.

In het verlengde van deze oplossingsrichtingen heeft TJIP in de proeftuin The Green Village op de TU Delft Campus het project LOFT gelanceerd, waarin gekeken wordt of duurzaam woongedrag gestimuleerd kan worden door gewenst gedrag van bewoners te belonen met digitale valuta. Mooie voorbeelden van beloningen die goed gedrag stimuleren.

Data delen

Opvallend aan deze ontwikkeling is dus dat een groep consumenten openstaat om dit soort data met verzekeraars te delen, zeker als daar ook nog een beloning tegenover staat. Als consumenten een klantprofiel delen dan kan de financieel dienstverlener op basis van dat profiel een beter, persoonlijker aanbod doen of diensten aanbieden met een korting.

Maar niet alle consumenten kunnen of willen hun data met bedrijven delen, dat geldt ook voor verzekeraars. Hierdoor dreigt een kloof te ontstaan tussen consumenten. Discriminatie ligt op de loer, al zal de overheid hier wel op toezien.

Grootste risico: kloof tussen verzekerden

Het verzamelen van data moet altijd binnen de AVG passen. En een systeem met ‘social credits’ (het krijgen of verliezen privileges in de openbare ruimte als beloning of straf voor bepaald gedrag) zoals China dat aan het invoeren is, is al helemaal onwenselijk.

Maar een nog veel groter risico is dat dit soort kortingen kan leiden tot een kloof tussen verzekerden: sommige kwetsbare groepen zullen juist buiten de boot vallen. In de praktijk zullen vooral mensen die al een gezondere of minder risicovolle levensstijl hebben meedoen aan dit soort initiatieven. Daardoor gaat de premie omlaag. Consumenten die niet aan die eisen kunnen voldoen moeten dus noodgedwongen kiezen voor een verzekering met een hogere premie. En consumenten met een ongezondere of meer risicovolle levensstijl zitten dikwijls in de lagere inkomensgroepen en hebben weinig te besteden. Zij zullen kiezen om bepaalde risico’s dan maar niet te verzekeren, met alle gevolgen van dien.

De grote uitdaging voor verzekeraars en andere financieel dienstverleners is dus om juist die groepen te bereiken en te stimuleren. Ook de AFM heeft hiertoe opgeroepen. Laten we zoeken naar een optimale en eerlijke balans tussen risicoselectie, eigen verantwoordelijkheid van de consument en zijn privacy. Bij TJIP hebben we de overtuiging dat de inzet van data juist ook deze groepen kan helpen om de juiste keuzes te maken en hun risico’s bij niet verzekeren inzichtelijk te maken. We denken graag mee met invulling van deze uitdaging.

 

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief